Vienošanās nosacījumi

  1. Pieteikumu pieņemšana un apstrāde

Pieteikumi tiek pieņemti tikai no reģistrētiem lietotājiem un tikai ar tīmekļa vietnē esošās lietotāja saskarnes starpniecību. Pieteikumi netiek pieņemti pa tālruni un citiem saziņas kanāliem. Pasūtītāja reģistrācija šajā tīmekļa vietnē ir uzskatāma par piekrišanu šīs Vienošanās noteikumiem.

Pasūtītāja reģistrācijas datus Uzņēmums izmanto tikai līguma par apmācībām sagatavošanai un kvalitatīvas sadarbības ar Pasūtītāju nodrošināšanai. Uzņēmumam nav tiesību nodot šos datus trešajām personām, izņemot Latvijas likumdošanā paredzētajos gadījumos.

Pēc tam, kad Pasūtītājs ir veicis pasūtījumu, uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts paziņojums par pasūtījuma izvietošanu interneta veikala pasūtījumu sistēmā. Interneta veikala administrācija nodrošina pasūtījuma apstrādi un veic pasūtījuma izpildi tikai pēc tam, kad no Pasūtītāja ir saņemts pasūtījuma apstiprinājums.

  1. Apmaksa un ligumi

Pēc divpusēja līguma par apmācībām noslēgšanas, līgumā norādītā summa 100% apmērā jāpārskaita uz Uzņēmuma, kas nodrošina apmācības, norēķinu kontu.

  1. Piegāde

Piekļuves kods apmācību programmai vai semināram, vebināram ar Uzņēmuma mājaslapas etnes starpniecību 3 darba dienu laikā tiek nosūtīts uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.

4 Pasūtījuma atcelšana

Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī atcelt savu pasūtījumu, tostarp arī tad, ja prece jau tikusi piegādāta 30 dienu laikā. Pasūtītājam pēc iespējas ātrāk jāinformē Uzņēmums par pasūtījuma atcelšanu. 

  1. Par šīs Vienošanās noteikumiem

Uzņēmums patur tiesības veikt izmaiņas šajā Vienošanās dokumentā, par visām būtiskām izmaiņām Pasūtītājam nosūtot elektroniskā pasta vēstuli, bet Pasūtītājs neiebilst šādu elektroniskā pasta vēstuļu saņemšanai.

Uzņēmumam ir pienākums izvietot šīs Vienošanās nosacījumus savā mājaslapā.

 

  1. Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība

Nododot savus datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kontakttālruņa numuru, dzīvesvietas adresi, citus datus) Uzņēmumam,  Pasūtītājs piekrīt šo datu apstrādei un glabāšanai atbilstoši Latvijas Republikas likuma par personas datu aizsardzību prasībām. Uzņēmuma apņemas neizmantot saņemto informāciju citiem mērķiem kā vienīgi Pasūtītāja pasūtītās programmas nodrošināšanai un Pasūtītāja informēšanai par pasūtījuma izpildes gaitu, un atsevišķos gadījumos – par Uzņēmuma akcijām un īpašajiem piedāvājumiem.

  1. Citi nosacījumi

Ar Vienošanās izpildi saistītus strīdus un domstarpības, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

Visi Uzņēmuma mājaslapā esošie teksti un grafiskie attēli ir Uzņēmuma īpašums. Attēlu izmantošanai nepieciešams saņemt Uzņēmuma piekrišanu.

Šī Vienošanās izskatāma tādā formātā, kādā tā ir izvietota Uzņēmuma mājaslapā.

Pasūtījuma veikšanas fakts nozīmē to, ka esiet rūpīgi izlasījis un piekrītiet iepriekš norādītās Vienošanās noteikumiem.