PAŠNOVĒRTĒJUMS

TIBETAN HEALING mācību centra

P A Š N O V Ē R T Ē J U M S

Baltezers, 2017.gada 16.martā

  1. 1.Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums.

Izglītības iestādes dibinātājs:  SIA “TIBETAN HEALING CENTER”.

Izglītības iestādes nosaukums: TIBETAN HEALING mācību centrs.

Izglītības iestādes juridiskā adrese:     “Ainavas”, Baltezers, Ādažu novads, LV – 2164

Izglītības programmu īstenošanas vietas adrese:         “Laimneši”, Baltezers, Ādažu novads, LV – 2164.

Izglītības iestādes direktore:   Elita Kazakēviča

“TIBETAN HEALING” mācību centrs ir dibināts 2009.gadā, kā jogas speciālistu apmācības centrs Latvijā. “TIBETAN HEALING” mācību centrs ir pirmā mācību iestāde Eiropas Savienībā, kurai ir valstiskā līmenī atzītas pilnvaras apmācīt jogasspeciālista profesijai.

TIBETAN HEALING mācību centrs ir profesionāla izglītības iestāde pieaugušajiem, kas realizē šādas izglītības programmas:

  1. Profesionālās pilnveides programma – Jogas Terapija (360 stundas),
  2. 2.Profesionālās tālākizglītības programma – Jogas Speciālists (1080 stundas).

  1. 2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

Mācību centra prioritātes, uzsakot darbību, bija:

  1. nodrošināt „Jogas Speciālists” un „Jogas Terapija” profesionāloprogrammu mācīšanuizglītojamajiem,
  2. nodrošināt jaunu pedagogu un personāla apmācību,
  3. saglabāt mācību centram nepieciešamās specifiskās zināšanas un palielināt konkurētspēju izglītojamo profesionālajā apmācībā vietējos un starptautiskos darba tirgos.

Augšminētie mērķi ir veiksmīgi realizēti. Jaunu lektoru piesaiste un pastāvīgās vieslektoru lekcijas, ka arī ārzemju speciālistu vizītes sniedz izglītojamajiem pasaules līmeņa kvalitātes apmācību. Pateicoties TIBETAN HEALING CENTER, profesiju klasifikatorā oficiāli tika reģistrētas divas jaunas profesijas – „Jogas speciālists” un „Jogas meistars”, kā arī tika apstiprināti šo profesiju standarti, uz kuriem balstās izglītojamo profesionālā kvalifikācija prakse.

  1. 3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.

Visi iepriekšējās akreditācijas laikā saņemtie ieteikumi ir izpildīti. Mācību centramtika izstrādātas kvalitātes vadības sistēma un rokasgrāmata. Tika pilnveidoti sasniegumu vērtēšanas principi un izveidota vērtēšanas sistēma, kurā ir atspoguļots vērtēšanas kritērijupamatojums. Ņemot vērā ieteikumus, ieviesta mācību plānaizpildes kontroles sistēma un patstāvīgā darba plānojums katrā mācībupriekšmetā, veidojot patstāvīgā darba sistēmu.Mācību centra administrācija ir izveidojusi pedagoģiskās padomes kolektīvu, tādējādi motivējot pedagogus individuālajam darbam un mācību procesa pilnveidei. Tas uzlaboja apmācības procesu un tā rezultātus.

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos.

4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas.

Izglītības iestādē tiek īstenotas divas izglītības programmas:

  • Profesionālās tālākizglītības programma – Jogas speciālists, mācību īstenošanas ilgums 1080 stundas
  • Profesionālās pilnveides izglītības programma – Jogas terapija, mācību īstenošanas ilgums 360 stundas.

Mācību process izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši licencētajām programmām. Izglītības programmas profesionālais saturs nodrošina izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu atbilstību profesijas standarta pamatprasībām. Pedagogiem mācību priekšmetu programmās ir izveidots mācību vielastematiskais sadales plāns, mācību satura apguve tiek mērķtiecīgi plānota, paredzot mācību darba diferenciāciju un individualizāciju. Pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību priekšmetu programmu pilnveidē. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir izstrādāts visam mācību periodam, ievērojot mācību priekšmetu pēctecību un mijiedarbību, apstiprināts un pieejams pedagogiem un izglītojamajiem. Ar izmaiņām pedagogi un izglītojamie tiek savlaicīgi iepazīstināti.

Mācību centra pedagogi tiek iesaistīti metodiskajā darbā mācību programmu izstrādē. Izglītības programmu īstenošana notiek izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Izglītības iestādes vadība nodrošina izglītojamos un pedagogus ar nepieciešamo mācību literatūru, mācību līdzekļiem , izdales materiāliem, iekārtām un aprīkojumu. Izglītības iestāde atbalsta pedagogus, sniedzot nepieciešamo informāciju un resursus, kas nepieciešami izglītības programmu īstenošanā, izglītības iestādes vadība regulāri sadarbojas ar pedagogiem programmu īstenošanā un mācību priekšmetu satura aktualizēšanā un pilnveidē.

Izglītības programmas atbilst profesiju standarta prasībām. Izglītības programmu aktualizācija tiek veikta pamatojoties uz nozares asociācijas ieteikumiem, tā notiek saskaņā ar apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem.

Vērtējums - labi

4.2. Mācīšana un mācīšanās

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte.

Izglītības iestāde ir izstrādājusi izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēmu un regulāri analizē mācību procesu. . Vadība ir izstrādājusi pedagogu darba vērtēšanas kritērijus, regulāri vērtē pedagogu darbu, veicot intervijas ar izglītojamajiem, anketējot tos, kā arī hospitējot mācību nodarbības. Mācību nodarbību uzskaites žurnāli ir aizpildīti atbilstoši prasībām. Izglītības iestādes vadība regulāri kontrolē to aizpildīšanas kvalitāti. Izglītojamo uzskaite un reģistrācija notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Mācību priekšmetu stundas mērķi ir skaidri un saprotami visiem izglītojamajiem. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar katras nodarbības mērķi, sagaidāmajiem rezultātiem. Mācību priekšmetu plāns ir strukturēts. Mācību priekšmetu pedagogi izvirzīto nodarbību mērķu sasniegšanai izmanto visus pieejamos resursus, izvērtē to atbilstību izglītojamo attīstībai un izglītības procesa virzībai. Mācību nodarbībās tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes, ievērojot katra izglītojamā individuālās spējas, personīgās attīstības vajadzības, izglītības programmas prasības un mācību priekšmeta specifiku.

Pedagogi mācību procesa īstenošanas gaitā nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, veicinot pilsonisko līdzdalību un iniciatīvu, lojalitāti un patriotismu. Pedagogi izglītības procesā atbildīgi izmanto informāciju, mācību līdzekļus, materiālus, izvēlas metodes, veicina izglītojamā brīvas domāšanas un rīcības izpausmes, atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, solidaritāti, taisnīgumu un toleranci.

Izglītojamajiem ir nodrošināta iespēja atbilstoši izglītības programmas specifikai apmeklēt nozares uzņēmumus. Izglītības iestādē ir skaidri noteiktas prasības izglītojamo uzņemšanai un atskaitīšanai.

Praktiskajiem darbiem visās izglītības programmās ir izstrādāti apraksti, izglītojamie ir informēti par praktisko darbu uzdevumiem un to veikšanas gaitu. Praktisko mācību īstenošana izglītības iestādē ir pilnībā nodrošināta un atbilst reālajai darba tirgus situācijai. Mācību centra vadība lielu uzmanību pievērš praktisko mācību materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.

Kvalifikācijas prakse tiek organizēta atbilstoši LR normatīvajiem aktiem – pirms prakses uzsākšanas ar sadarbības partneriem tiek noslēgti trīspusējie līgumi par mācību praksi, prakses vietas izglītojamajiem tiek nodrošinātas. Prakses dienasgrāmatas tiek aizpildītas atbilstoši izstrādātajai „Prakses dienasgrāmatas aizpildīšanas metodikai”. Pirms kvalifikācijas prakses izglītojamie tiek atkārtoti instruēti par darba drošības noteikumiem darba vietā, ar rīkojumu tiek norīkots prakses vadītājs no izglītības iestādes puses, kurš atbild par kvalitatīvu prakses norisi.

     Kvalifikācijas prakse notiek atbilstoši profesionālās tālākizglītības programmā paredzētajai prakses programmai un uzdevumiem. Izglītojamajiem pirms prakses tiek izsniegta prakses programma un uzdevumi. Kvalifikācijas prakses noslēgumā tiek organizēta kvalifikācijas prakses vērtēšana, kurā izglītojamie dalās ar gūto pieredzi prakses vietās un veiktajiem darbiem.

Ir noslēgti sadarbības līgumi ar nozares uzņēmumiem.

Jogas speciālista programmas izglītojamie kvalifikācijas praksi iziet šādās iestādēs un organizācijās: InternationalYogaHealingFederation, Baltijas Jogas Federācijā, Latvijas Profesionālās Jogas Federācijā, InternationalYogaTherapyandYogaSpecialistsAssociation vai TIBETAN HEALING CENTER, kas ir mācību centra sadarbības partneri dažādās sfērās un aktivitātēs. Tas nodrošina izglītojamajiem darba vietas pēc apmācības beigšanas, vai, uzrādot labus rezultātus, jau kvalifikācijas prakses laikā.

Vērtējums - labi

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.

Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Izglītojamie izprot šīs prasības. Izglītojamie tiek informēti par dažādiem pasākumiem, kuri saistīti ar nozares specifiku.

Izglītojamie mācību darbā ir mērķtiecīgi, atbildīgi, motivēti mācīties, regulāri un radoši izmanto izglītības iestādes rīcībā esošos resursus mācību mērķu sasniegšanai. Atbildīgi piedalās mācību procesā, plāno un vērtē savu darbu, uzņemas līdzdalību par mācību procesa norisi. Tā kā mācību nodarbības tie3k organizētas ne biežāk kā trīs reizes nedēļā, izglītojamie nekavē nodarbības bez attaisnojoša iemesla. Mācību kavējumi tiek uzskaitīti. Ar izglītojamajiem tiek strādāts individuāli.

Vērtējums - labi

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

Izglītības iestādes pedagogi, vērtējot izglītojamo mācību sasniegumus, ievēro valstī noteiktos vērtēšanas pamatprincipus un kārtību. Izglītības iestādē pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību sasniegumu vērtēšanai, pedagogi tās ievēro. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst mācību priekšmeta specifikai. Izglītojamie un pedagogi ir informēti par izglītības iestādes prasībām izglītojamo zināšanu vērtēšanā. Izglītojamo mācību sasniegumi regulāri tiek vērtēti metodiskās padomes un pedagoģiskās padomes sēdēs.

Izglītojamie tiek savlaicīgi informēti par plānotajiem pārbaudes darbiem, tajos noteiktajām prasībām un vērtēšanas kārtību. Ir izstrādāts “Zināšanu vērtēšanas nolikums”, kā arī vērtēšanas kritēriji katrā mācību priekšmetā. Mācību sasniegumu analīze tiek izmantota turpmāko uzdevumu noteikšanai un mācību procesa pilnveidošanai.

Izglītības procesā notiek arī izglītojamo zināšanu pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana, ievērojot katra izglītojamā individuālās spējas un toleranci.

Pastāv vienotas prasības praktisko darbu un kvalifikācijas prakses vērtēšanai. Nozares asociācija regulāri tiek iesaistīta kvalifikācijas prakses vērtēšanā. Sadarbībā ar darba devējiem notiek prakses uzdevumu izpildes un sasniegumu analīze, izteikto priekšlikumu apkopošana.

Ir izveidota profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk tekstā – PKE) organizēšanas un dokumentēšanas kārtība. PKE tiek plānoti savlaicīgi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izglītojamie tiek savlaicīgi informēti par PKE programmu, vērtēšanas kritērijiem un citām noteiktajām prasībām.

Izglītības iestādei PKE norisei atbilstošas telpas, tehniskie līdzekļi, iekārtas, aprīkojums, materiāli.

PKE komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir izveidota PKE komisijā iekļaujamo personu datu bāze.

            PKE dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. PKE saturu izstrādā un analizē izveidota darba grupa, kurā ir nozares uzņēmumu pārstāvji. Ar PKE komisijas pārstāvjiem ir izveidota cieša sadarbība PKE satura pilnveidošanā, ieteikumu ieviešanā katrā nākamajā PKE.

            Vērtējums – labi

4.3. Izglītojamo sasniegumi.

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.

Izglītības iestāde regulāri vērtē izglītojamo mācību sasniegumus ikdienas darbā. Tā tiek apkopota un izmantota turpmāko mācību procesa uzdevumu noteikšanai. Pamatojoties uz katras grupas un katra izglītojamā mācību sasniegumiem, vajadzības gadījumā tiek veiktas izmaiņas mācību vielas tematiskajā plānojumā. Mācību sasniegumu vērtējums tiek atspoguļots “Mācību nodarbību uzskaites žurnālā”, tiek apkopota arī galīgais vērtējums mācību priekšmetā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopš 2010.gada izglītības iestādē profesionālās tālākizglītības programmā “Jogas speciālists” ir apmācīti 111 izglītojamie.

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā profesionālās tālākizglītības programmā “Jogas speciālists”:

 

11 1   Lielākās problēmas izglītojamajiem sagādā teorētisko mācību kursu apguve. Tāpēc izglītības iestāde ir izveidojusi daudzveidīgus un strukturētus metodiskos materiālus, lai mācību viela būtu vieglāk izprotama un uztverama.
    Kvalifikācijas prakses vērtējums visiem izglītojamajiem ir ieskaitīts. Iesaistītā nozares asociācija katru gadu atzinīgi vērtē izglītojamo mācību sasniegumus.

    4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
   Izglītojamo sasniegumi profesionālās tālākizglītības programmā “Jogas speciālists”:

11 2

Izglītojamo sasniegumi PKE ir nedaudz augstāki kā ikdienas mācību darbā, kas nozīmē, ka vērtēšanas sistēma izglītības iestādē ir objektīva un atbilstoša nozares prasībām.

4.4. Atbalsts izglītojamajiem

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts.

Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls ir motivēts strādāt ar katru izglītojamo, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar izglītības iestādes vadību par nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem. Katra nodarbība ir organizēta balstoties uz Austrumu filozofijas pamatiem, kas sevī ietver līdzcietību, toleranci, savstarpējo sapratni un līdzcilvēku izpratni. Nodarbībās galvenais akcents ir likts uz līdzcilvēku pieņemšanu, sevis pieņemšanu. Tās ir pozitīvi orientētas un popularizē veselīgu dzīvesveidu. Izglītības procesā piedalās tikai pieaugušas personas.

Vērtējums –ļoti labi

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

      Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti: iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi (par drošību kabinetos, u.tml., par elektrodrošību, par pirmās palīdzības sniegšanu, u.c.), evakuācijas plāns, mācību telpās un darbnīcās ir uzskatāmi pieejamas drošības instrukcijas, ir izvietoti ugunsdrošības prasību izvirzītie vizuālie informatīvie līdzekļi. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem veic ierakstus mācību nodarbību uzskaites žurnālā.Ir ugunsdzēsības aprīkojums un inventārs.Ir noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.Ir medicīniskās aptieciņas, mācību centra personāls zina pirmās palīdzības sniegšanas darbības, zina kā rīkoties nelaimes gadījumos.

      Vērtējums – labi

           

4.4.6.Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

            Izglītības iestāde ir pieejama izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. Ja izglītojamais ar speciālām vajadzībām izsaka vēlmi mācīties, izglītības iestādē ir iespēja pielāgot mācību vidi šādiem izglītojamajiem.

           

            4.5. Izglītības iestādes vide.

            4.5.1. Mikroklimats

            Izglītības iestāde rūpējas par sava tēla uzturēšanu un veidošanu, kopj esošās tradīcijas, ievieš jaunas tradīcijas, atbilstoši Austrumu filozofijai. Ir demokrātiski izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi un darba kārtības noteikumi, kurus ievēro visi izglītojamie. Izglītojamie un personāls ir vienlīdzīgi, neatkarīgi no reliģiskās piederības, sociālā stāvokļa. Tā kā izglītības iestādē bieži viesojas vieslektori no dažādām valstīm, tiek stingri ievērotas individuālās īpatnības, lingvistiskās, kultūras un sociāli emocionālās vides atšķirības, dažādas spējas un speciālās vajadzības. Izglītības iestādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes principus, konfliktsituācijas, ja tādas rodas, risina savlaicīgi un taisnīgi. Ir izstrādāts konfliktu risināšanas mehānisms (ierosinājumu, sūdzību grāmata utt.)

            Izglītības iestādes vadība, personāls un izglītojamie savstarpēji sadarbojas, attiecībās valda labvēlība, savstarpēja cieņa. Izglītības iestādes vadība un personāls sniedz visa veida atbalstu jauniem darbiniekiem un izglītojamajiem, tiem iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē.

            Personāls ievēro politisko neitralitāti mācību procesā, ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei. Ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību, pilsoniskuma un humānisma principus, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti. Personāls un izglītojamie savā darbībā ievēro un veicina vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību apguvi, sekmē to ievērošanu izglītības iestādē.

            Vērtējums – ļoti labi

            4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība.

            Izglītības iestādē izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta izglītojamo dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Izglītības iestādes telpu platība un tehniskais aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un higiēnas prasībām, par ko liecina atbildīgo institūciju veiktās pārbaudes.

            Sanitārtehniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana utt) izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa veikšanai. Atbildīgās uzraudzības institūcijas ir novērtējušas atbilstību drošības prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami.

            Izglītības iestāde veicina izglītības pieejamību visiem. Izglītības iestāde nodrošina racionālu resursu izmantošanu un rīkojas videi draudzīgi.

            Izglītības iestādes telpas ir tīras, kārtīgas, drošas un estētiskas.        

Izglītības iestāde atrodas skaistā vietā ezera krastā. Apkārtējā vide tiek kopta un estētiski iekārtota. Izglītības iestādes teritorija un tās funkcionālās zonas ir labiekārtotas. Personālam un izglītojamajiem ārpus mācību procesa ir nodrošināta iespēja uzturēties drošā un estētiskā vidē.

Vērtējums – labi

4.6. Izglītības iestādes resursi.

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi.

Izglītības iestādē ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša īstenojamās izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam, ir plānota telpu noslodze.

Nepieciešamo ēku, telpu nomas līguma termiņš ir atbilstošs izglītības programmas ;īstenošanas procesam. Ir apzināti sadarbības partneri un noslēgts atbilstošs līgums par ārpus izglītības iestādes organizēto mācību īstenošanu. Ir izstrādāta kārtība telpu izmantošanai, to ievēro un aktualizē.

      Mācību līdzekļi atbilst izglītības programmai, nozares attīstības tendencēm, to izvēle ir pamatota un nepieciešama. Mācību līdzekļi regulāri tiek papildināti. Ir pieejamas izglītības iestādes specifikai atbilstošas mācību grāmatas vai mācību līdzekļi. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvēle ir pamatota.Izglītības specifikai un apguvei atbilstoši ir nodrošināta informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, tās tiek pilnveidotas atbilstoši nozares specifikai. Visi tehniskie resursi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Notiek regulāra mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojuma apkope, remonts un uzturēšana kārtībā. Izglītības iestādes vadība rūpējas par izglītības programmas specifikai atbilstošas literatūras iegādi un nodrošina izglītojamo piekļuvi mācību literatūrai, papildus literatūrai, uzskates līdzekļiem.

      Vērtējums - labi

     

      4.6.2. Personālresursi

      Izglītības iestādē ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls. Pedagogiem ir normatīvo aktu prasībām un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā izglītība.

      Izglītības iestādes vadība veicina un atbalsta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši mācību priekšmetiem, nozarei. Ir pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns, tas katru gadu tiek aktualizēts. Pedagogu darba kvalitātes vērtēšana ir izvirzīta kā viens no pedagoga profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. Pedagogi gūst zināšanas, prasmi un pieredzi dažādos ar nozari saistītos kursos, semināros utt.

      Pedagogi aktīvi piedalās metodisko komisiju sēdēs un pedagoģiskajās sēdēs. Ar pedagoģisko darbu saistītajās un profesionālajās aktivitātēs gūto informāciju pedagogi aktīvi pielieto mācību procesa uzlabošanā un jauninājumu ieviešanā.

      Personāls ievēro vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības un ētikas normas. Personāls ir lojāls Latvijas Republikai un Tās Satversmei, ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti.

      Vērtējums - labi

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.

Pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un mērķtiecīgi plānota. Pašnovērtējuma ziņojumi ir regulāri, tajos aptvertas visas izglītības iestādes darba jomas. Darbinieki pārzina izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmu un iesaistītās pašvērtēšanas procesā. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Pašvērtēšanā konstatēto personāls izmanto plānojot turpmāko darbību.

Ir izstrādāts izglītības iestādes stratēģiskais plāns, ir izstrādāts gada darba plāns un pārskats par iepriekšējā gadā paveikto. Attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādāti loģiski strukturēti, pārskatāmi un skaidri. Attīstības plānošana iekļaujas izglītības iestādes darbības plānošanas sistēmā.

Vērtējums – labi

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.

Ir noteikta izglītības iestādes organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes darbības jomas. Katra vadītāja kompetence ir skaidri noteikta.

Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši izglītības iestādes nomenklatūrai.

Izglītības iestādē ir visi izglītības procesa organizēšanai nepieciešamie obligātie dokumenti. Ir personāla darba pienākumu apraksti un ir noslēgti darba līgumi.

Izglītības iestādes vadība ievēro pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, ievēro politisko, reliģisko neitralitāti, ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti, veicina gan izglītojamo, gan personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātiskās vērtības, arī lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei.

Izglītības iestādes direktors], sadarbībā ar dibinātāju, plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbību, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Izglītības iestādes sanāksmes ir plānotas un notiek regulāri, ir dokumentētas. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Vadība ievieš jauninājumus izglītības iestādes darbības un kvalitātes kultūras pilnveidē.

Metodiskais darbs tiek organizēts regulāri, atbilstoši izglītības iestādes darba plānam. Ir izveidota metodiskā komisija, vadība pārrauga tās darbību.

Sadarbojoties ar citām institūcijām un piedaloties dažādu projektu īstenošanā, vadība rūpējas par izglītojamā vispusīgas attīstības veicināšanu, attieksmju veidošanu un izglītojamo tiesību ievērošanu.

Izglītības iestāde strādā atbilstoši nolikumam. Nolikumā ietvertas visas darbības jomas. Plānoti vadības apmeklētāju pieņemšanas laiki. Nepieciešamības gadījumā, vadība pieņem apmeklētājus ārpus noteiktajiem apmeklēšanas laikiem.

Vadība informē par iesniegumu iesniegšanas kārtību, izglītojamo tiesībām saņemt argumentētu skaidrojumu par izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu vai mācību procesā izmantoto mācību metožu atbilstību izglītojamā attīstībai.

Vērtējums - labi

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

Izglītības iestādei ir regulāra un iestādes darbību veicinoša sadarbība ar dibinātāju.Mērķtiecīgi tiek organizēta sadarbība ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un darba devējiem, nozares asociāciju.

Tiek veicināts izglītības iestādes tēla atpazīstamības tēls sabiedrībā, izglītojamo piederība savai izglītības iestādei.

Vērtējums – labi

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).

Mācību centrā viesojušies ļoti daudz dažādu pasaules līmeņa vieslektoru, kas dalījušies savās zināšanās un kompetencēs ar izglītojamajiem, nodrošinot ne tikai teorētisko, bet arī praktisko zināšanu un iemaņu bāzi, tādējādi paaugstinot izglītojamo profesionālās apmācības kvalitātes produktivitāti un palielinot mācību procesa efektivitāti. Ir saņemti atzinumi par apmācību programmas nepieciešamību un tās augsto kvalitāti no dažādu valstu un institūciju pārstāvjiem.2009.gadā, uzsākot apmācību, SIA „TIBETANHEALING mācību centrs” to realizēja sadarbībā ar Starptautisko jogas dziedniecības federāciju (InternationalYogaHealingFederation), Baltijas jogas federāciju un Latvijas profesionālās jogas federāciju. Apmācības gaitā, tika noslēgts sadarbības līgums ar InternationalYogaTherapyandYogaSpecialistsAssociationpar apmācības programmas Jogas speciālists apmācības vadīšanu, kā arī par darba vietas nodrošināšanu pēc mācību programmas apgūšanas. TIBETAN HEALING CENTER (tālāk tekstā – THmc) ir nodibinājis filiāli Kiprā TIBETAN HEALING CENTER, LTD, kurā THmc plāno veikt apmācību Jogas Speciālists unJogas Meistars programmās, kā arī Vācijā ir nodibināta un reģistrēta EIROPAS TIBETAS MEDICĪNAS UN JOGAS AKADĒMIJA un HOLISTISKĀS MEDICĪNAS AKADĒMIJA, kurā THmc plāno piedalīties apmācības organizēšanā un veikšanā bakalaura un maģistra programmās. THmc absolventi, kas izglītību ieguvuši Latvijā, var turpināt savas studijas kādā no šīm divām minētajām augstskolām, paaugstinot savu profesionālo kvalifikāciju un piesakot sevi starptautiskā darba tirgū.

Vērtējums - labi

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Mācību centrs plāno veikt dažādas aktivitātes, lai palielinātuizglītības iestādes konkurētspēju, paaugstināt izglītojamo profesionālās apmācības līmeni un atzinību vietējos un starptautiskos tirgos. Izglītības iestāde plāno dažādas aktivitātes jaunu izglītības programmu izveidē un esošo izglītības programmu izpildes uzlabošanā. THmc plāno attīstīties un realizēt savas apmācības programmas ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, nodrošinot kvalitatīvu apmācību visiem interesentiem. Izglītības iestāde plāno uzsākt augstākās izglītības apmācības programmu realizāciju, sniedzot iespēju izglītojamajiem paaugstināt savas zināšanas un nostiprināt savas pozīcijas Latvijas darba tirgū, kā arī pierādot savu konkurētspēju Eiropas tirgū.

Vērtējums - labi

Direktore                                                                                                        E.Kazakēviča

SASKAŅOTS

SIA “TIBETAN HEALING CENTER” valdes priekšsēdētājs

_________________                                                                                      Ē.Terehovs

2017.gada 16.martā

 

 

TIBETAN HEALING mācību centra pašnovērtējuma kopsavilkums

N.p.k.

Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis

Nepietiekami

Pietiekami

Labi

Ļoti labi

1.

Mācību saturs

1.1.

Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas

X

2.

Mācīšana un mācīšanās

2.1.

Mācīšanas kvalitāte

X

2.2.

Mācīšanās kvalitāte

X

2.3.

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

X

3

Izglītojamo sasniegumi

3.1

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Aprakstoši

3.2.

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Aprakstoši

4.

Atbalsts izglītojamajiem

4.1.

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts

X

4.2.

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

X

4.3.

Atbalsts personības izveidē

Nevērtē

4.4.

Atbalsts karjeras izglītībā

Nevērtē

4.5.

Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Nevērtē

4.6.

Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Aprakstoši

4.7.

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Nevērtē

5.

Izglītības iestādes vide

5.1.

Mikroklimats

X

5.2.

Fiziskā vide un vides pieejamība

X

6.

Izglītības iestādes resursi

6.1.

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

X

6.2.

Personālresursi

X

7.

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

7.1.

Izglītības iestādes pašvērtēšana un attīstības plānošana

X

7.2.

Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

X

7.3.

Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām

X

Kopsavilkumā:

11

2